İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doktora Tez Özetleri

İKÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde Yapılan Doktora Tezi Özetlerinin Listesi

Sıra

Adı-Soyadı

Tez Danışmanı / Eş Danışman

Anabilim Dalı / Programı

Tez Başlığı

Mezuniyet Tarihi

Tez Özeti

57

Dilek Işıkhan

Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal

Türk Dili Ve Edebiyatı

Hekimbaşı Aziz Efendi’nin Tercüme-İ Eşcâr U Esmâr’ı (İnceleme - Tenkitli Metin)

19.06.2023

 

56

Merve Güleryüz Çohadar

Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu

Mimarlık

Etnik Anklavı Tanımlamak İçin Bir Yaklaşım Önerisi: İstanbul Fatih’te Suriyeli Göçmen Mekanları

16.05.2023

 

55

Hasan Ali Kendir

Prof. Dr. Peyami Çarıkçıoğlu

İşletme

Müşteri İstek, İhtiyaç Ve Beklentilerinin Ürün Ve Hizmet Özelliklerine Dönüşümü

16.05.2023

 

54

Volkan Öztürk

Prof. Dr. Kamil Eren

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

Yenilenebilir Enerji Santrallerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Yapı Bilgi Modellemesi İle Entegrasyonu

23.03.2023

 

53

Volkan Çetinkaya

Prof. Dr. M. Turgut Öz

Özel Hukuk

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde
Yüklenicinin Temerrüdü Halinde İş Sahibinin
Seçimlik Hakları

01.09.2022

 

52

Önder Kul

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nurettin Uğural

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Modüler Bina Yapılarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla Entegrasyonunun Yaşam Döngüsü Maliyetleri Bazlı İncelenmesi

03.01.2023

 

51

Serkan Seyhan

Prof. Dr. Oğuz Sancaktar

Kamu Hukuku

Yapay Zekâ Teknolojileri Kapsamında İdarenin Sorumluluğu

17.01.2023

 

50

Berna Özpınar

Prof. Dr. Aynur Koçak

Türk Dili ve Edebiyatı

Güney Sibirya Türk Destanlarında Mekân ve Zaman Sembolizmi

01.02.2023

 

49

Ahmet Can Mert

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yazıcı
İkinci Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Hadi Khanbabazadeh

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Temel Oturmalarının Rastgele Alan Zemin Parametreleri ile Analizi

01.02.2023

 

48

Esra Kılıç

Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal

Türk Dili ve Edebiyatı

Kâtib Mustafa B. Abdullah’ın Tercüme-İ Zahîretü’l-Mülûk’u (İnceleme-Metin)

07.02.2023

 

46

Zeki Sözer

Prof. Dr. Hacı Ömer Karpuz

Türk Dili ve Edebiyatı

Hasan Bin Abdurrahman’ın “Terceme-İ Mâ-Lâ Tes’iet Tabib Cehlehu” Adlı Eseri [100B-200A] (Dilbilgisi İncelemesi - Çeviriyazılı Metin-Dizin)

26.07.2022

 

45

Yakup Türkdil

Prof. Dr. Vahit Türk

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı    Äbuġalisina, Äbilḥaris (Giriş, Metin, Aktarma, İnceleme, Dizin)

26.07.2022

 

44

Güler Uğur Melikoğlu

Prof. Dr. Halim Kara

Türk Dili ve Edebiyatı

Orhan Pamuk Kurmacasında Gündelik Hayat

5.07.2022

 

43

Gülüzar İyioğlu

Dr. Öğr. Üyesi Kayhan Şahan

Türk Dili ve Edebiyatı

Murat Gülsoy’un Hikâyeleri Ve Hikâyeciliği

28.06.2022

 

42

Egemen Gökdemir

Prof. Dr. Merih Kemal Omağ

Özel Hukuk

Adi Ortaklıkta Yönetim Ve Temsil

21.06.2022

 

41

Çağla Barikan Topci

Prof. Dr. Vahit Türk

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Oğuz Türkçesi Eserlerinde Alıntı Sözlerin Yapı Ve Anlam Bakımından İncelenmesi (Çarh-Nâme, Kıssa-Yı Yûsuf, Risâletü’n-Nushiyye, Sultan Veled’in Türkçe Manzumeleri)

31.03.2022

 

40

Mikayil Dilbaz

Doç. Dr. Cem Akbıyık

Özel Hukuk

Kiracının Kira Bedelini Ödememesinin Hukuki Sonuçları

8.03.2022

 

39

Ümit Özüren

Prof. Dr. Mahmut Paksoy

İşletme

Yöneticilerin Karar Verme Tarzları İle Kişilik Özellikleri Ve Örgüt Kültürü Etkileşimi: İstanbul’daki Tekstil İşletmelerinde Bir Araştırma

8.02.2022

 

38

Emine Serap Güvenek

Prof. Dr. Hacı Ömer Karpuz

Türk Dili ve Edebiyatı

2,5-5 Yaş Arası Çocuklarda Türkçe Edinimlerin Biçimsözdizimsel Çözümlemeleri

8.02.2022

 

37

Yeşeren Babür

Doç. Dr. Cenk Arsun Yüksel

İşletme

Sosyal Ekonomik Ağlar Üzerinden Gerçekleştirilen Duygusal Ve Kültürel Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Karar Verme Tarzı İle Kalite Algısı Üzerindeki Etkisi: Sinema Ve Film Sektörüne Yönelik Bir Araştırma

1.02.2022

 

36

Oğuz Toptaş

Prof. Dr. Ali Şen

İşletme

Eğitim Sektöründe Büyük Veri Destekli Teknoloji Kullanımı

4.01.2022

 

35

Mustafa Çakır

Doç. Dr. Akhan Akbulut

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Makine Öğrenmesi Kullanarak Ticari Binalarda Enerji Tüketiminin Azaltılması

4.01.2022

 

34

Didem Kayalıdereden

Prof. Dr. Ali Şen

İşletme

Sanal Ortamda Finansal İşlem Yapan Farklı Kuşaklardaki Tüketicilerin Teknolojik Risk Farkındalığı ile Satın Alma Kararı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

22.12.2021

 

33

Muharrem Bayrak

Prof. Dr. Hacı Ömer Karpuz

Türk Dili ve Edebiyatı

Hasan Bin Abdurrahman’ın “Terceme-İ Mâlâ Tes’iet Tabib Cehlehu” Adlı Eseri [1b-100a] (Dilbilgisi İncelemesi - Çeviriyazılı Metin Dizin)

20.10.2021

 

32

Bülent Koparan

Dr. Öğr. Üyesi Erdal Coşkun

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Zayıflatılmış Kiriş ve Gövde Enkesitli Çelik Çerçeve Sistemlerin Doğrusal Olmayan Davranışlarının Deprem Performansına Etkisi

28.07.2021

 

31

Bahadır Ünal

Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal

Özel Hukuk

Alman ve Türk Hukukunda Anonim Şirket Pay Sahibinin Bilgi Alma Hakkı

28.07.2021

 

30

Cem Bıçakçı

Prof.Dr. Mahmut Paksoy

İşletme

Toplum Kültürü İle Örgüt Kültürü Etkileşimi: Türkiye'de Bir Özel Okul Çalışanları Üzerinde Bölgeler Arası Araştırma

13.07.2021

 

29

Elif Demir Uğur

Doç. Dr. Çiğdem Kaya

İşletme

Tüketici Algısı ve Tercih Nedenleri: Teknoloji Kabul Modelinin Genişletilmesi ve Çevrim İçi Pazar Yerleri ile Perakendeci Çevrim İçi Alışveriş Sitelerinin Karşılaştırılması

13.07.2021

 

28

Göksel Kıvanç Demirel

Prof.Dr. Ali Şen 

İşletme

Makine Öğrenmesi Tekniklerinin Bütçe Verimliliğine Uygulanması Üzerine Bir Çalışma

13.07.2021

 

27

Onur Baran Çağlar

Prof.Dr. Müge Çetiner

İşletme

Atıl Kaynakların Blokzinciri Üzerinden Menkulleştirilerek Finansal Varlıklara Dönüştürülmesi: Bir Model Önerisi

13.07.2021

 

26

Burcu Ayhan Şahin

Prof. Dr. Ajda Çoker Gürkan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Büyüme Hormonu Salgılatıcı Hormona [Ghrh (1-44)] Özgü Xaptamerlerin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu Ve Antikarsinojenik Etkilerinin Araştırılması

08.06.2021

 

25

Leila Mehdizadehtapeh

Doç.Dr.Pınar Obakan Yerlikaya 
/  Doç. Dr. Tuğba Taşkın Tok

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Epibrassinolidin Kanser Hücrelerinde İnteraksiyon Partnerlerinin İn SilicoAraştırılması ve Bu Partnerlerle  İlişkili Hücre Ölüm Mekanizmalarının İn Vitro İncelenmesi

01.06.2021

 

24

Neslihan Kurt Özçetin

Prof. Dr. Maya Turgut Öz

Özel Hukuk

Çalışanların Meydana Getirdiği Eserler Üzerindeki Fikri Haklar

20.04.2021

 

23

Ozan Bilal

Doç.Dr.Yasin Fahjan

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Kazık Temelli Yapıların Deprem Etkisi Altında Yapı – Kazık – Zemin Etkileşiminin İncelenmesi

23.03.2021

 

22

Ahmet Çam

Prof.Dr. Vahit Türk

Türk Dili ve Edebiyatı

Şahseven Türkçesi

16.03.2021

 

21

Atilla Tanrıvermiş

Prof.Dr. Durmuş Tezcan

Kamu Hukuku

Masumiyet Karinesini Genişleten Bir İlke Olarak Lekelenmeme Hakkı

02.03.2021

 

20

Nafize Aynur Candaş

Prof.Dr. Müge Çetiner

İşletme

Türkiye’de Döviz Kuru Volatilitesi ve Dış Ticaret Fiyatlarına Yansıması

16.02.2021

 

19

Selvihan Taşdelen

Prof.Dr. Müge Çetiner

İşletme

2008 Küresel Finansal Krizinin Türkiye, Japonya Ve Çin’de Demir Çelik Sektörüne Etkileri Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama

16.02.2021

 

18

Emel Bekmezci Ümitvar

Prof.Dr. Uğur Yozgat

İşletme

Kadın Çalışanların Psikolojik Sermaye Düzeylerinin Kadın Yöneticilere Karşı Tutumlarına Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma

09.02.2021

 

17

Necmettin Özgen

Prof.Dr. Ali Şen

İşletme

Türkiye’deki Gastrodiplomasi Politikaları Ve Dünyadaki Konumu Üzerine Araştırma

19.01.2021

 

16

Poyraz Yağan Sipahi

Prof. Dr. Nurşen Canikoğlu

Özel Hukuk

İş Hukukunda İşçi Ücretinin Ödenmemesinin Hukuki Sonuçları

05.01.2021

 

15

Can Yalçınkaya

Prof.Dr. Durmuş Tezcan

Kamu Hukuku

Türkiye Futbol Ve Basketbol Mevzuatına Göre Spor Disiplin İhlalleri Ve Yargılaması

21.12.2020

 

14

Tolga Erdoğan

Prof.Dr. Peyami Çarıkçıoğlu

İşletme

Bağımsız Denetimde Görüş Ve Görüşü Etkileyen
Unsurlar Üzerine Bir Araştırma

24.11.2020

 

13

Funda Kara

Dr. Öğr. Üyesi Murat Taha Bilişik

İşletme

Spor Ürünlerinin Satın Alınmasında S.A.V.E.  Pazarlama Karmasının Marka Farkındalığı ve Marka Bağlılığına Etkisi : BESYO Örneği

23.06.2020

 

12

Asena Çetinkaya

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Polatoğlu

Matematik-Bilgisayar / Matematik

Generalızatıon Of Harmonıc Unıvalent Convex Functıons

23.06.2020

 

11

Barış Mesci

Prof. Dr. Emre Esen

Özel Hukuk

Milletlerarası Özel Hukukta Hava Araçlarının Teminata Konu Olması

04.02.2020

 

10

Zehra Gizem Ateş

Prof. Dr. Maya Turgut Öz

Özel Hukuk

Biyogüvenlik Kanunu Çerçevesinde Hukuki Sorumluluk

31.01.2020

 

9

Ferudun Ay

Prof. Dr. Yakup Çelik

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Edebiyatındaki Hâtıralarda Edebî Meseleler 1860-1918

7.01.2020

 

8

Selahattin Kolcu

Prof.Dr. Durmuş Tezcan

Kamu Hukuku

Adil Yargılanma Hakkı Boyutuyla Ceza Muhakemesi Hukukunda Hakimin Davaya Bakamaması ve Reddi

22.10.2019

 

7

Aytuğ Büyükatak

Prof. Dr. Merih Kemal Omağ

Özel Hukuk

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Yönetim Ve Temsil Yetkisinin Devri ve Sınırlandırılması

30.07.2019

 

6

Bayram Ali Buran

Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Çağlar / Doç. Dr. Özgür Koray Şahingöz

Matematik- Bilgisayar / Matematik

Kısıtlara Bağlı Matematiksel Modelleme İle İnsansız Hava Aracı İçin Yumuşatılmış Rota Planlaması

18.06.2019

 

5

Elvan Sevi Fırat

Prof.Dr. Durmuş Tezcan

Kamu Hukuku

Uluslararası Antlaşmalar Işığında Rüşvetle Mücadelenin Yeni Boyutu Ve Tüzel Kişinin Ceza Sorumluluğu

18.06.2019

 

4

Fatma Işıl Güney Tunalı

Prof.Dr. M.İlhan Ulusan

Özel Hukuk

Hekimin Tıbbi Müdahalede Bulunma Yükümlülüğünün Sınırları

18.06.2019

 

3

Yağız Yalçınkaya

Prof.Dr. Ömür Ceylan

Türk Dili ve Edebiyatı

Kerküklü Seyyid Şükrî Dîvânı (Notlandırılmış Metin - İnceleme)

18.06.2019

 

2

Rojan Gümüş

Dr. Öğr. Üyesi Çağla Arıker

İşletme

Sağlık Kurumlarında Pazarlama Bileşenlerinin Kullanıcıların Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisi

18.06.2019

 

1

Sevan Avedikyan

Prof. Dr. Emine Müge Çetiner

İşletme

Borsa İstanbul Hisse Senedi Piyasasındaki Kesitsel Anomaliler

10.06.2019

 

İKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Yapılan Doktora Tezi Özetlerinin Listesi

Sıra

Adı-Soyadı

Tez Danışmanı / Eş Danışman

Anabilim Dalı / Programı

Tez Başlığı

Mezuniyet Tarihi

Tez Özeti

28

İlhan Burak Duran

Yrd.Doç.Dr. Ersin Arel

/ Prof.Dr.Akın Önalp

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

İstanbul Avrupa Yakası Batı Bölgesi Zeminlerinin Geotekniği ve Zemin – Temel – Yapı Etkileşimi

16.01.2018

 

27

Ahmet Seydanlıoğlu

Prof.Dr. Turgut Uzel

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

Belediye Hizmetlerinde Kullanılan Harita Üretimlerinin Temel Ölçütlerle Kıyaslanması

1.11.2017

 

26

Eyüp Salih Elmas

Prof.Dr. Yusuf Hatay Önen / Prof.Dr. Zeynep Sözen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Bina Kullanım Evresinin Denetimine Yönelik Bir Çerçeve Yaklaşım Önerisi

26.07.2017

 

25

Handan Güzelci

Prof.Dr. Ayhan Usta

Mimarlık / Mimarlık

Sanat Sergileri İçin Diyagram Tabanlı ve Kullanıcı Etkileşimli Görselleştirme Arayüzü Tasarımı

31.05.2017

 

24

Zafer Özdemir

Prof.Dr. Mert Çağlar

Matematik-Bilgisayar / Matematik

Tableaux Approaches For Region Based Theories Of Space (Uzayın Bölgeye Dayalı Teorileri İçin Tablo Yaklaşımı)

12.10.2016

 

23

Mehmet Selçuk Türer

Prof.Dr. Mert Çağlar

Matematik-Bilgisayar / Matematik

Integral of Krivine Extensions and Orthogonality and Hermitian Projections on Complex Banach Lattices (Krivine Genişlemelerinin İntegralleri ve Komleks Banach Örgüleri Üzerinde Ortogonallik ve Hermitsel Projeksiyonlar)

24.08.2016

 

22

Mehmet Nurettin Uğural

Prof.Dr. Zeynep Sözen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Türk İnşaat Sektöründe Benlik (Özerk, İlişkisel), Prestij ve Özdeşleşme Algısının İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri

22.06.2016

 

21

Derya Adıgüzel Özbek

Prof.Dr. Zafer Ertürk

Mimarlık / Mimarlık

Mimari Mekânın Tanımlanması Üzerine Bir Çalışma

03.02.2016

 

20

Neslihan Fatma Er

Yrd.Doç.Dr. Hikmet Çağlar

Matematik-Bilgisayar / Matematik

Kısmi Türevli Kesirli Mertebeden Lineer Schrödinger Denklemlerinin Sayısal Çözümleri (Numerical Solutions to Fractional Order Partial Linear Schrödinger Equations)

10.06.2015

 

19

Uğur Gönüllü

Doç.Dr. Mert Çağlar / Prof.Dr. Anatoly G. Kusraev

Matematik-Bilgisayar / Matematik

Cyclically Compact Operators On Kaplansky-Hilbert Modules

04.06.2014

 

18

Canan Akkoyunlu

Prof.Dr. Erhan Güzel

Matematik-Bilgisayar / Matematik

Lineer Olmayan Schrödinger Denkleminin Enerji Korumalı Yöntemle Çözümü ve Model İndirgeme Yönteminin Uygulanması

21.08.2013

 

17

Edip Seçkin

Doç.Dr. Güven Kıymaz

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Kapalı Kesit Paslanmaz Çelik Çekme Elemanları Kaynaklı Uç Birleşimlerinin Davranış ve Tasarımı

06.03.2013

 

16

Ömer Bisen

Yrd.Doç.Dr. Ümit Dikmen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Üst Yapı İnşaat Projelerinde Öngörülemeyen Endirekt Maliyetlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Karar Destek Sistemi Oluşturulması

07.11.2012

 

15

Halit Fatih Aydın

Yrd.Doç.Dr. Ümit Dikmen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Türkiye Konut Sektörünün Matematiksel Modellenmesi

03.10.2012

 

14

İbrahim Yılmaz

Yrd.Doç.Dr. Ümit Dikmen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Osmanlı Dönemi Mimarlık Eserleri Restorasyon İnşaat Maliyetlerinin Yapay Zekâ Yöntemleri İle Tahmini

03.10.2012

 

13

Mehmet Fatih Uçar

Yrd.Doç.Dr. Hikmet Çağlar

Matematik-Bilgisayar / Matematik

Kesirli Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri

15.02.2012

 

12

Mehmet Emin Şan

Doç.Dr. Mert Çağlar

Matematik-Bilgisayar / Matematik

Stokastik Parabolik Denklemler İçin Yarıgrup Metodu Yaklaşımı

08.02.2012

 

11

Sawsan Başpınar

Prof.Dr. Kamil Eren

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

Cors-TR Verileriyle İyonosfer Modellerinin İncelenmesi

11.01.2012

 

10

Yiğit Beşlioğlu

Prof.Dr. Zeynep Sözen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

A Proposal For a Time Extension Special Provision For Use With Standard Forms of Contract in Construction Projects
(Standard İnşaat Sözleşme Şartnamelerinde Kullanılmak Üzere Alternatif Bir Süre Uzatımı Maddesi Önerisi)

24.11.2010

 

9

Hacer Neyir Yazıcı

Prof.Dr. Zeynep Sözen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Türkiye'deki Turizm Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesine Ait Bir Karar Destek Sistemi

24.11.2010

 

8

Ahmet Yücel Ürüşan

Prof.Dr. Turgut Uzel

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

Marmara Bölgesi'nde GNSS Tabanlı Koordinat Transformasyonu ve Hücresel Transformasyon Parametrelerinin Belirlenmesi

04.08.2010

 

7

Selda Çalkavur

Prof.Dr. Erol Balkanay

Matematik-Bilgisayar / Matematik

Simetrik Dizaynlar, Kodlar ve Sır Paylaşım Şemaları Üzerine Bir Çalışma

04.08.2010

 

6

Seher Melike Aydoğan

Yrd.Doç. Dr.Yaşar Polatoğlu

Matematik-Bilgisayar / Matematik

Kompleks Mertepeden Jonowski Yıldızıl Log-Harmonik Fonksiyonlar

30.12.2009

 

5

Emel Yavuz

Yrd.Doç.Dr. Yaşar Polatoğlu

Matematik-Bilgisayar / Matematik

Harmonik Yalınkat Fonksiyonlar 

23.06.2009

 

4

Hatice Esra Özkan

Yrd.Doç.Dr. Yaşar Polatoğlu

Matematik-Bilgisayar / Matematik

Log-Harmonik Yalınkat Fonksiyonlar

23.06.2009

 

3

Gülce Öğrüç Ildız 

Prof.Dr. Zeynep Sözen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

İnşaat Firmalarında Proje Müdürlerinin İş Yükü, İş Stresi, İş Tatmini ve Motivasyon İlişkisi

11.03.2009

 

2

Belgasem Abumnighir  

Prof.Dr. Zeynep Sözen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Construction Risk Management in Libya

08.10.2008

 

1

Khaled Elhadi Elfaituri

Yrd.Doç.Dr. Hikmet Çağlar

Matematik-Bilgisayar / Matematik

High Degree B-Spline Solution Singularly Perturbed Boundary Value Problem

05.09.2007

 

İKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yapılan Doktora Tezlerinin Listesi
Adı-Soyadı Tez Danışmanı / Eş Danışman Anabilim Dalı / Programı Tez Başlığı Mezuniyet Tarihi Tez Özeti
Tevfik UYAR Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme Doktora Havacılık Emniyet Yönetim Sistemlerinde Risk Kavramı ve Risk Değerlendirme Çerçeveleme Etkisine Yönelik Bir Araştırma 25.01.2019  
Özge TURHAN Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme Doktora Duygusal Emeğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Yaşamda Yalnızlığın Aracı Rolü: Bir Araştırma 14.01.2019  
Hande AYHAN GÖKCEK Prof.Dr. Peyami ÇARIKÇIOĞLU İşletme Doktora Tüketici Karar Verme Stilleri ile Online Bilişsel Çelişki, Algılanan Risk ve Müşteri Memnuniyeti Arasındaki İlişkiler ve Bir Uygulama 14.01.2019  
Bilge TURP GÖLBAŞI Prof.Dr. Peyami ÇARIKÇIOĞLU İşletme Doktora Mobil Uygulamaların Alışveriş Amacıyla Kullanılması Sürecinde Müşteri Tatmini, Bireysel Yenilikçilik, Algılanan Kullanım Kolaylığı ve Fiyat Duyarlılığı 
Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
14.01.2019  
Mustafa Fatih GÜNEŞ Prof.Dr. Müge ÇETİNER İşletme Doktora Havayolu Şirketlerinde Yan Gelir: Havayolu Yöneticilerinin ve Yolcu Tercihlerinin Karşılaştırılması  14.01.2019  
Zühal ERDEM Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme Doktora Ekip Kaynak Yönetiminde Kabin Ekiplerinin İletişim, Ekip Çalışması ve Stresle Başa Çıkma Tutumları ile Kişilik Yapıları Etkileşimi :
 Kabin Ekipleri Üzerinde Bir Çalışma
17.12.2018  
Metin YILDIRIM Doç.Dr. Cenk Arsun YÜKSEL İşletme Doktora Sosyal Ağlar Üzerinden Yürütülen Kurumsal İzlenim Yönetim  Taktikleri : Türkiye'deki GSM Operatörleri Üzerinde Uygulama 17.12.2018  
Çağlar Doğu ARAS Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk Doktora Sermaye Şirketlerinde Tür Değiştirme 17.12.2018  
Pelin ATİLA YÖRÜK Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk Doktora Reklamların Haksız Rekabet Boyutu Karşısında Tüketicilerin Korunması 17.12.2018  
Hakan ÖZKARA Prof.Dr. Ahmet KÖSE İşletme Doktora İnternet Odaklı Teknoloji Firmalarının Değerlemesinde SCHWARTZ ve MOON Yönteminin Kullanılması 03.12.2018  
Çağlar Burak BURTAN Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Doktora İdari Yargıda Ehliyet ve Husumet 12.11.2018  
Emre Berkan YENİ Prof.Dr. Vahit TÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Doktora "Beyânî - Şecere-i  Harezmşâhî [1B-102A] (Dil İncelemesi-Metin-Dizin-Tıpkıbasım)" 23.07.2018  
Onur SARI Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk - Doktora "Patent Lisans Sözleşmesi" 24.04.2018  
Esra Ceren DEMİREZEN Prof.Dr. Turhan ESENER Özel Hukuk - Doktora "Çalışma Sürelerinde Esneklik" 19.03.2018  
Sami Özgür MEMİŞOĞLU Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk -Doktora "Marka Hukukunda Mutlak Ret Sebepleri" 26.02.2018   
Dilaver NİŞANCI Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Doktora "Ceza Muhakemesinde Yargılamanın Yenilenmesi" 20.11.2017  
Yasemin CANGÜLOĞLU Prof.Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR Kamu Hukuku Doktora "Vergilendirmede Etkinlik ve Mükellef Hakları Bakış Açısıyla Büyük Ölçekli Sermaye Şirketlerinde Vergi İncelemesi" 26.09.2017   
Ceren YILDIZ Prof.Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU Kamu Hukuku Doktora "Anayasaya Uygunluk Bakımından Önleyici Denetim" 21.03.2017  
Cengiz Topel ÇİFTCİOĞLU Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Doktora "Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrının Açıklanması Suçu (TCK m.239)" 21.02.2017  
Murat KAÇMAZER Prof.Dr. Müge İŞERİ İşletme Doktora "Vadeli ve Spot Piyasalar Arasındaki Etkileşim: Borsa İstanbul'da Bir Uygulama" 14.02.2017  
İbrahim KOLUNSAĞ Prof.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Doktora "Serâyî Dîvânı (Notlandırılmış Metin-İnceleme)" 03.01.2017  
NAZLI HİLAL DEMİR Prof.Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ Kamu Hukuku Doktora "Feminist Perspektiften Düşünce Tarihinin Köşe Taşları ve İdeal Bir Hukuk Anlayışı" 03.01.2017  
Mahmut ÖZTÜRKLER Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk -Doktora "Rekabete Aykırılıkların Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları ve Rekabete Aykırılıktan Dolayı Uğranılan Zararın Tazmini" 20.06.2016  
Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT Prof.Dr. Mehmet İlhan ULUSAN Özel Hukuk - Doktora "Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Borca Aykırılığının Önceden Belli Olması" 03.05.2016  
Safiye Nur BAĞRIAÇIK Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk -Doktora "Üretim ve İş Sınırlarının Haksız Rekabete Konu Olması ve Yaptırımları" 26.04.2016  
Ender DEMİR Prof.Dr. Turhan ESENER Özel Hukuk -Doktora "İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliğinin Örgütlenmesi" 05.06.2016  
Muharrem TÜTÜNCÜ Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk -Doktora "Hakim Şirketin Azınlığın Paylarını Satın Alma Hakkı (Squeeze-Out)" 15.03.2016  
Efser ERDEN TÜTÜNCÜ Prof.Dr.Dr.hc. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Doktora "Kriminolojik Değerlendirmeler Işığında Ceza Hukukunda Fücur" 08.03.2016  
Tuğçe KARAÇOBAN GÜNEŞ Prof.Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR Kamu Hukuku Doktora "Türk Vergi Usul Hukuku'nda Re'sen Araştırma İlkesi" 08.03.2016  
Hüseyin Ural AKÜZÜM Prof.Dr. Tayfun AKGÜNER Kamu Hukuku Doktora "Kamu Hukuku Açısından Vakıf Yükseköğretim Kurumları (Yasal Dayanakları ve Tüzel Kişiliği)" 09.02.2016  
Güzide SOYDEMİR Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk -Doktora "İnternet Ortamında Haksız Rekabet Hallerinin Önlenmesi" 15.07.2014  
Sakine Nilüfer BİLGİN Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Doktora "Tabiat Valıklarını Koruma" 24.06.2014   
Özlem ACAR Prof.Dr. İlhan ULUSAN Özel Hukuk -Doktora "Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi" 25.02.2014  
Ayşen ALTINTEPE Prof.Dr. Turhan ESENER Özel Hukuk -Doktora "Türk İş Hukukunda İşverenin Yönetim Hakkı" 21.01.2014  
Salih OKTAR Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Doktora "Türk Ceza Kanununda Çocuk Düşürtme ve Çocuk Düşürme Suçları" 07.01.2014  
Elif ALTINOK ÇALIŞKAN Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Doktora "Mülteciler ve Sığınmacılar Hakkında İdarenin Görev-Yetkileri ve Yargısal Denetim" 05.11.2013  
Nihal URAL ÇINAR Prof.Dr. Atilla ALTOP Özel Hukuk -Doktora "Türk Borçlar Kanunu'nda Düzenlenen Kira Sözleşmelerinde Kira Bedelinin Ödenmemesi ve Hukuki Sonuçları" 08.10.2013  
Efe DÜNAR Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk -Doktora "Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Çok Uluslu Şirketler" 03.09.2013  
Bilgenur ERSON ASAR Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Doktora "Devlet Görevlilerinin Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Yabancı Ceza Yargılamasından Bağışıklığı" 30.07.2013  
Sami Sezai URAL Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Doktora "Hak ve Özgürlüklerin Korunması Bağlamında Bireysel Başvuru" 23.07.2013  
Orhan SEKMEN Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk -Doktora "Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları" 16.07.2013  
Emine MINDIZ Prof.Dr. Bülent TAHİROĞLU Özel Hukuk -Doktora "Klasik Dönem Roma Hukukunda Ölüme Bağlı Bağışlama (Donatio Mortis Causa) ve Türk Hukukundaki Görünümü" 09.07.2013  
Yavuz Selim ŞENER Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk -Doktora "Fikri Mülkiyet Hukukunda Dijital Veri Tabanlarının Korunması" 04.06.2013  
Esra ALAN AKCAN Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Doktora "Ceza Muhakemesinde Mağdurun Hakları" 02.04.2013  
Cemil SİMİL Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ Özel Hukuk -Doktora "Belirsiz Alacak Davası" 08.01.2013  
Sedat Şami HAŞİLOĞLU Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Doktora "İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve Bu Suçun Onarıcı Adalet Kavramı Bakımından İncelenmesi" 07.08.2012  
Emrullah AYCI Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Doktora "Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat" 07.08.2012  
Mustafa Aytaç ÖZELÇİ Prof.Dr. Tayfun AKGÜNER Kamu Hukuku Doktora "Elektronik Haberleşme Alanında İdarenin Düzenleme, Denetleme ve Yaptırım Yetkisi" 05.06.2012  
Yeliz BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU Prof.Dr. Turhan ESENER Özel Hukuk -Doktora "Belirli Süreli İş Sözleşmesi" 24.01.2012  
Yasemin Filiz SAYGILAR Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Doktora "Yeni Türk Ceza Kanunu'nda Taksir" 03.01.2012  
Özge SIRMA Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Doktora "Yeni Türk Ceza Kanunu'nda İlgilinin Rızası" 03.01.2012  
Halil DOĞRU Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk -Doktora "Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kontrol Değişikliği ve Çağrı" 13.09.2011  
İbrahim AĞSAKAL Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk -Doktora "Yük Alacaklısı Hakkı" 06.07.2011  
Fatih GÜNDOĞDU Prof.Dr. Mehmet İlhan ULUSAN Özel Hukuk -Doktora "Borca Aykırılık Hallerinden Kusurlu İmkansızlık ve Hukuki Sonuçları" 06.07.2011  
Arzu TUNCER Prof.Dr. Tayfun AKGÜNER Kamu Hukuku Doktora "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti ve Kullanılmasına İlişkin Suçlar" 03.05.2011  
Çiğdem YAZICI TIKTIK Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ Özel Hukuk -Doktora "Arabuluculukta Gizliliğin Korunması" 03.02.2011  
Pınar Çağla KANDIRALIOĞLU Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk -Doktora "Türk Hukukunda Bankaların Sır Saklama Yükümlülüğü" 18.01.2011  
Reşat Volkan GÜNEL Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Doktora "Uluslararası Hukuk Açısından Açık Semalar Antlaşmaları Sürecinde Sivil Havacılık Düzeninin Dönüşümü" 17.08.2010  
M.SEZGİN TANRIKULU Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Doktora "Hukuk Devleti ve Etkili Başvuru Hakkı" 11.08.2010  
Özgür BAŞYİĞİT Prof.Dr. Turhan ESENER Özel Hukuk -Doktora "Türk İş Hukukunda Kısmi Süreli Çalışma" 22.06.2010  
Osman Hakan ÖNCEL Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Doktora "İnternet Yoluyla İşlenen Suçlarda Ceza Sorumluluğu" 01.06.2010  
Bahadır APAYDIN Prof.Dr. Bülent TAHİROĞLU Kamu Hukuku Doktora "Kapitülasyonların Osmanlı Türk Adli ve İdari Modernleşmesine Etkisi" 04.08.2009  
Ali Rıza TÖNGÜR Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Doktora "Ceza Hukukunda Yeni Boyutlarıyla Erteleme" 20.10.2008  
Cüneyt BELLİCAN Prof.Dr. İlhan ULUSAN Özel Hukuk -Doktora "Fikri Hukukta Manevi Haklar ve Manevi Hakların Korunması" 10.06.2008  
Hasan Atilla GÜNGÖR Prof.Dr. Yıldızhan YAYLA Kamu Hukuku Doktora "Yaşam Hakkı" 28/11/2007  

 


Son Güncelleme Tarihi: Sa, 08/15/2023 - 16:37