Şehircilik YL (Tezli)

Son yıllarda Türkiye’de ve dünyada kentlerin büyük ölçekli dönüşüm projeleri aracılığıyla tasarlanmasına ilişkin önemli bir eğilim baş göstermiştir. Bu eğilim, mimarlar ve şehir plancıları için önemli bir fırsat alanı olarak yükselmektedir. Şehircilik Yüksek Lisans Programının amacı, söz konusu fırsat alanını görebilmek ve değerlendirebilmek adına, kentsel tasarım projeleri aracılığıyla kentsel mekâna müdahale edecek mimar ve plancıları, doğru ve yeterli bilgiyle donatmak, tasarım yöntem ve teknikleriyle uygulama yetisini geliştirmektir. Bu doğrultuda yurtdışındaki uygulama ve gelişmelerin ortak çalışmalarla takip edilmesi, problemin tanımına ve çözümüne ilişkin bilgi ve beceri altyapısının sağlanması programın ana hedefleri arasındadır. 
Kentsel mekânı biçimlendiren ekonomik, toplumsal ve politik unsur ve süreçlerin yön verdiği Şehircilik Yüksek Lisans programı, konusunda uzman kişilerce yürütülen ve geniş bir seçmeli ders havuzundan beslenen, öğrencinin eğilimi doğrultusunda yönelebileceği zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan tezli bir programdır. Tasarım kuram ve uygulamaları, kentleşme, küreselleşme, kentsel dönüşüm/kentsel yeniden canlandırma, yaratıcı kentler gibi temel kavram ve süreçlere ilişkin güncel gelişmelerin takip edildiği bu programda; aslen karmaşık bir ilişkiler ağına sahip olan kentsel yapı, ağırlıkla kamusal alanlar özelinde çözümlenerek, kente ilişkin temel veriler ve örnekler ışığında sorgulanmakta ve yeniden biçimlendirilmektedir.  

Süre 
Tezli Program: 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)

 • Şehircilik Program dili Türkçe’dir.
 • Program, tezli yüksek lisans programıdır.
 • Şehircilik Programı, toplam 120 AKTS'dir.
 • İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.
 • ALES sınavına girip, EŞİT AĞIRLIKLI puan grubundan minimum 55 puan almış olmak gerekmektedir.


Program Açılma Dönemleri:

Programa başvurular Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından belirlenmektedir

İKÜ Mimarlık Anabilim dalı Şehircilik Yüksek Lisans Programı’nda dünya nüfusunun %50’sinin kentlerde yaşadığı gerçeğinden yola çıkılarak, kent, fiziksel ve toplumsal boyutları ile ele alınmaktadır. Bu çerçevede kamusal mekan konusu üzerinde durularak, bunlara ait kuramsal ve tasarıma yönelik bilgi verilmektedir. Batı toplumlarında ise bu oran %90’dır. Bu durum göz önüne alındığında kentsel tasarım bilgisi hayati bir konu olarak ön plana çıkmaktadır. Ayrıca mimarlık ürününü içinde bulunduğu bağlamdan yani kentten bağımsız düşünmek imkansızdır. Kent sadece fiziksel bir gerçeklik değil, aynı zamanda toplumsal, ekonomi politik, kültürel bir gerçekliktir. Bu bağlamda hem kuramsal çalışmalar yapılmakta, hem de yeni kentsel alanların tasarlanması, kentsel çöküntü bölgelerinin yeniden yapılandırılması gibi çeşitli konularda projeler üretilmektedir. 

Prof.Dr. Esra Bostancıoğlu
Anabilim Dalı Başkanı

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Prof. Dr. Esra Bostancıoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Gamze Alptekin
***
İKÜ Mimarlık Anabilim Dalı Başkanlığı
E-Posta  e.tore@iku.edu.tr
Tel 0212 498 4638
Adres İstanbul Kültür Üniversitesi Bakırköy Yerleşkesi Ataköy Binası 34156 Bakırköy - İstanbul

Son Güncelleme Tarihi: Pt, 12/04/2023 - 13:18