İktisat Doktora Programı

İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Doktora Programı nitelikli akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, Programa kabul edilen öğrencilere teorik ve uygulamalı iktisat alanında uluslararası standartlarda bir doktora eğitimi sunmayı amaçlamaktır. İlk yıl öğrencilere iktisadın temel konularını doktora düzeyinde aktaracak zorunlu dersler ve güncel iktisat konularını kapsayan çeşitli seçmeli dersler sunulmaktadır. İlk yılın sonunda, aldıkları dersler ile iyi bir altyapı oluşturacak öğrencilerin program sonunda İktisat alanında bağımsız ve etik araştırmalar yapmaları ve bilimsel çalışmaları geniş bir bakış açısı ile analiz etmeleri ve ulusal ve uluslararası İktisat literatürüne katkıda bulunmaları hedeflenmektedir.

Süre

Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 (dört) Akademik Yıl (8 Yarıyıl)
Lisans derecesi ile kabul edilenler için 5 (beş) Akademik Yıl ( 10 Yarıyıl)
 

Program Açılma Dönemleri

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

Program dili : Programın öğretim dili Türkçe'dir.

Yerleşme Şartları:

İktisat Doktora Programı’na başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES puanının 55, lisans diploması ile başvuranlardan 70, standart puandan az olmamak koşulu ile, ALES eşit ağırlık alanda standart puanına sahip olması gerekir. Lisans derecesi ile doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eş değer bir puana sahip olmaları ve daha önce disiplin suçu nedeni ile herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir.

Bu şartlar haricinde ayrıca, İktisat doktora programı başvurularında İngilizce yeterliği için YDS’den en az 55 puan veya eşdeğerliği Üniversiteler Arası Kurul tarafından kabul edilmiş diğer yabancı dil sınavlarından, ÖSYM’nin belirlediği ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’nun kabul ettiği eşdeğerlik tablolarına uygun olarak, YDS puanına eş değer bir puan belgesi istenilecektir. Yabancı uyruklu adayların ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabul koşullarında ALES şartı aranmayacak ve T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Senato kararları uygulanacaktır.  Yüksek lisans derecesi ile doktoraya başvuracak olanların önerilen doktora programına kabulünde, ALES puanının yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirmeye alınacaktır. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken standart belgelerin yanı sıra en az iki adet referans mektubu sunması gerekmektedir.  

Değerlendirme kriterleri: 

ALES: % 50
YDS: % 10
Mülakat: % 20
Lisans/Yüksek Lisans Not Ortalaması: % 20
 

Mezuniyet Koşulları:

İktisat Doktora Programı’ndan mezun olacak öğrenci eğer herhangi bir yüksek lisans programından sonra Doktora Programı’na devam ediyorsa azami 2 yıl içerisinde toplam 24 kredi/saat ders almak ve başarılı olmak zorundadır. Lisans programından Doktora Programı’na gelen öğrenciler için ders yükümlülüğü azami 3 yıl için 36 kredi/saattir. Ders yükümlülüğünü başarıyla tamamlayan öğrenciler Anabilim Dalı Başkanlığı’nın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile kurulan jüri tarafından Yeterlik Sınavı’na alınır. İktisat Doktora Programı, yeterlik sınavı başarıldıktan sonra atanmış danışman öğretim üyesi gözetiminde, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için  azami 6 yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 9 yılda hazırlanacak ve Türkçe ya da İngilizce yazılacak bir tez çalışmasıyla tamamlanır. Tez çalışması süreci, Anabilim Dalı Başkanlığı’nın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile kurulmuş en az 3 üyeli tez izleme komitesi tarafından her yarıyıl sonunda Anabilim Dalı Başkanlığı’na rapor edilir. Danışman öğretim üyesinin olumlu görüşü üzerine Anabilim Dalı Başkanlığı’nın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile kurulan jüri tarafından başarılı bulunan tez çalışmasının sahibi İktisat alanında doktor unvanı almaya hak kazanır.

 

Doç. Dr. Deniz Dilara DereliDeğerli doktora öğrenci adaylarımız;

1999 yılından bu yana lisans ve yüksek lisans programlarında binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan bölümümüz lisansüstü programlarına İktisat Doktora Programı’nı da eklemiş bulunuyoruz.
 
Küresel ve ulusal ölçekte sürekli ve artan hızla yaşadığımız ekonomik değişimleri anlama, yorumlama ve ekonomi politikasına ilişkin önermeler oluşturma konusunda tarihsel, kavramsal ve amprik araştırmaların önemi her geçen gün artıyor. Bu muazzam değişim ve dönüşüm yüzyılında bir iktisatçı olarak nereye, nasıl, hangi araçlarla bakacağımız da ortaya çıkabilecek önermelerin çerçevesini etkileyebiliyor.
 
İstanbul Kültür Üniversitesinin eğitim alanındaki derin deneyim ve ilkeleri, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri, akademik etik ve araştırma disiplinini İktisat Doktora Programımızda da temel ilkeler olarak içselleştirip; evrensel bilimsel ilkeleri özümseyip yeniden üretmeyi temel hedef olarak benimsiyoruz.
 
Sizlerin İktisat alanındaki akademik çalışmalarınıza ev sahipliği yapmaya hazırız!İktisat Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Deniz Dilara Dereli

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Doç.Dr. Deniz Dilara Dereli
Dr. Öğr. Üyesi Derya Bilgin
Dr. Öğr. Üyesi Nazife Merve Hamzaoğlu
Ece Çaygöz (Öğrenci Temsilcisi)
İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
2023 / 4  
2023 / 3  
2023 / 2  
2023 / 1  
 13 Aralık 2022 / 3  
 22 Kasım 2022 / 2  
 18 Ekim 2022 / 1  
Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Deniz Dilara Dereli
  (0212) 498 44 43
  d.dereli@iku.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: Çar, 01/24/2024 - 13:20