Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi işletme içerisinde insan davranışını tanıma, analiz etme,  insan davranışının diğer örgütsel değişkenlerle etkileşimini kavrama ve davranışı insanın mutluluğu ve işletmelerin verimliliği ekseninde yönlendirme konularında bilgi ve beceri geliştirmeyi hedefleyen bir programdır. Başka bir deyişle işe alımdan başlayan çalışma yaşamı sürecinde insana dair kişilik, tutum, değerler, motivasyon gibi özelliklerin işletme içerisindeki hangi değişkenlerle etkileşime girerek bireysel ve örgütsel düzeyde nasıl sonuçlar çıkardığının güncel bilgilerini ve uygulama örneklerini sizlerle paylaşmayı amaçlamaktadır.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı, çeşitli disiplinlerin çalışma yaşamı ile ilgili kuram ve uygulamalarını bir potada erittiği geniş ders programı ve deneyimli akademik kadrosu ile 2012-2013 eğitim öğretim güz döneminde açılmıştır. E/Ö Psikolojisi programı insan kaynaklarında çalışan ya da çalışacak olan psikoloji mezunları; insanla çalışan tüm yöneticiler ve yönetici adayları; teknik konularla ilgili kariyer yapan ya da yapacak olan, ancak insanı tanımanın işinde kendini daha başarılı kılacağını öngören mühendisler, mühendis adayları, insana bakışta yeni deneyimler kazanmak isteyen işletmeciler bu programa başvurabilirler.

Süre

Tezli Program : 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)

 • Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Program dili Türkçe’dir.
 • Program, tezli yüksek lisans programıdır.
 • Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Program, toplam 120 AKTS'dir
 • İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.
 • ALES sınavına  girip, EŞİT AĞIRLIKLI  puan grubundan minimum 55 puan almış olmak,

Program Açılma Dönemleri

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

Yaşadığımız yüzyılda değişim ve gelişimin dinamosu olan işletmeler artık insan kaynaklarını etkili kullanabildikleri oranda rekabet avantajı yakalayabiliyorlar. İnsan kaynaklarının etkili kullanımı ise çalışma yaşamında ‘homoekonomikus’ yaklaşımından “sosyal kapital” anlayışına evrilen insana bakışta, farklı disiplinlerin birikimlerinden yararlanmayı gerekli kılmaktadır.

Geleneksel endüstri psikolojisi, çalışanların, iş yaşamına başladığı andan itibaren, işletme içerisindeki tüm davranışlarını incelerken; organizasyonel psikoloji, çalışma alanlarını etkileyen bireysel ve grup dinamikleri ile ilgilenir. Endüstri ve örgüt psikolojisi, işe alım, eğitim, farklı çalışma alanları, iş devamsızlığı, işyerinde sapkın davranış ve ayrımcılık, grup çalışmasına teşvik, çalışan motivasyonunu arttırma gibi pek çok farklı konuyu içermektedir. İstanbul Kültür Üniversitesi, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi tezli Yüksek Lisans Programı, gerek akademik kariyer yapmayı düşünen psikoloji mezunları için gerekse de alanda çalışmak isteyen psikoloji mezunları için uygulamaya yönelik dersleri ve araştırmaya dayalı bir tez çalışması ile güçlü bir alt yapı oluşturmaktadır.

Prof. Dr. Önder Kavakçı
Bölüm Başkanı

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Öğretim Elemanı Görevi
Prof. Dr. Önder Kavakcı Birim Kalite Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Bige Zeynep Oktuğ Tırnova Birim Kalite Komisyonu Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Derya Deniz Birim Kalite Komisyonu Üyesi
Tuanna Buket İlhan  Öğrenci Temsilcisi

 

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Önder KAVAKÇI
  (0212) 498 40 26
  o.kavakci@iku.edu.tr