İşletme İngilizce Yüksek Lisansı Programı (Tezli/Tezsiz)

İKÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Yüksek Lisansı Programları, yüksek öğrenimlerini işletme veya işletme dışı alanlarda yapmış, tercihen çalışan ve tecrübesi olan adayları, işletmecilik ve yöneticilik alanındaki son gelişmelerle donatmak, bilgilerini yenilemek, işletmecilik konusunda daha derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek, işletme yönetiminde fonksiyonlar arası ilişkileri ve her işletmeyi bir bütün olarak görebilme ve sistematik olarak analiz ederek karar verme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Program Dili:  İngilizce

Program Süresi: Tezli yüksek lisans programının süresi, derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Tezini daha kısa sürede sunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler üçüncü yarıyıl bitiminden sonra dördüncü yarıyıl içerisinde anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez savunmasına girebilir. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.

Program Açılma Dönemleri: Program kayıtları Güz ve Bahar yarıyılında yapılmaktadır.

Kampüs: Ataköy Yerleşkesi

Ders Saatleri: Hafta içi 18.00-21.00 
(sınırlı sayıda ders, gereksinimlerine bağlı olarak, farklı saatlerde de verilebilir.) 

Program Tanımı: Birinci Endüstri Devrimi sonrasında, işletmecilik ile işletme yönetimi bilimsel ve teknik konular olarak değerlendirilmeye başlanılmıştır. Daha sonra gelen endüstri devrimleri ise çok ağırlıklı bir biçimde teknoloji, rekabet, strateji, yenilikçilik ve küreselleşme gibi kavramların etrafında şekillenmiş; gerek işletme biliminin giderek daha karmaşık bir hal kazanmasına, gerekse de iş dünyası açısından bütün sınırların ortadan kalkmasına yol açmıştır. Günümüzde işletme bilimi, ulusal ve uluslararası çevrelere birlikte hitap etmekte ve bahsi geçen kavramların ortaya çıkardıkları pek çok sosyo-kültürel unsuru da göz önüne almaktadır.

O halde işletme biliminin temel mantığına hâkim, modern ve özellikle post-modern konular hakkında bilgi sahibi, iş dünyası ile etkin bir işbirliğine gidebilecek yetkinlikte ve sadece ulusal değil, aynı zamanda uluslararası ve hatta küresel bir bakış açısına sahip olan bireylerin, topluma kazandırılmaları gerekmektedir. Bu kazandırma sürecinde ise, Dünya’daki ekonomik ve ticari faaliyetlerin baskın dili olan İngilizcenin kullanılması, artık bir şarttır. 
Programın açılmak istenilmesinin ana gerekçesi, tam olarak bu sözü edilen bireyleri yetiştirmektir. Program, daha önce işletme alanında veya işletme dışında kalan alanlarda eğitim görmüş tüm bireylere açık olmasıyla birlikte; özellikle bir işletmede çalışan veya iş tecrübesine sahip olan bireylere hitap etmektedir. 
Programı başarıyla tamamlayacak mezunlarımızın sadece Ülkemizdeki yerel veya ulusal işletmelerde değil, aynı zamanda sınırlarımız dâhilindeki yabancı ve küresel işletmelerde çalışabilmeleri olanağı artacaktır. Bunun yanı sıra mezunlarımız, yabancı ülkelerde iş bulabilmek açısından daha fazla olanağa kavuşacaklardır. Söz konusu olanakların artışı da, programın açılması için bir alt gerekçe niteliği taşımaktadır.   
 

İşletme Yüksek Lisans Programları’nın misyonu; küresel ve yerel düzeyde gerek özel gerekse kamu sektörüne yönelik işletmelerin ihtiyaç duyduğu, bilgi düzeyi yüksek, kültürel ve sosyal yönden donanımlı, özgür düşünebilen, teori ile pratiği birleştirebilen nitelikli bireyler yetiştirmek; evrensel değerler ışığında eleştirel bilgiyi üretmek; çağdaş eğitim ve öğretim teknikleri yoluyla öğrencilerin yetenek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak ortamı sağlamaktır.
İşletme Yüksek Lisans Programlarımız, lisans öğrenimleri üzerine işletme misyonu kazanmak isteyen öğrencilere açıktır. Eğitimlerini bir üst düzeye taşıyarak kariyerinde ilerlemek isteyen ya da yüksek lisans sonrası doktora programına devam etmek isteyen öğrenciler için idealdir.
 

Doç. Dr. Murat Taha BİLİŞİK 
Bölüm Başkanı

Hemen Başvur

ÖZEL KOŞULLAR

International Öğrenciler için: 

 • Uluslararası öğrenciler İngilizce Yeterlilik Belgeleri ve YÖK Tanıma Belgesi ile başvuru yapabilirler.

    
Türk Öğrenciler için: 

 • 4 yıllık bir lisans programından mezun olmak 
 • ALES eşit ağırlık puan türünde en az 55 puan almak (Sadece tezli program için)  
 • Merkezi Yabancı Dil Sınavından en az 70 puan almak - İngilizce diline yönelik olmak zorundadır veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir uluslararası yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puanı almış olmak - İngilizce diline yönelik olmak zorundadır.
 • Programa girişte yapılan mülâkatta başarılı olmak gerekmektedir.  
   

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi, (ALES belgesi Tezsiz Programlarda aranmaz)
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Tezli Program  
Tezsiz Program  

 

Arş. Gör. Pınar Sarp
***
Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Murat Taha BİLİŞİK 
  (0212) 498 4425
  m.bilisik@iku.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: Cu, 11/25/2022 - 10:26