Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Doktora Programı

İstanbul Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Doktora Programı, Endüstri Mühendisliği uzmanlık alanlarında bilimsel araştırmalar yapabilen, alanının teknolojik gelişmelerini bilimsel bakış açısıyla değerlendirebilen, bilim ve teknolojinin insanlık yararına gelişmesine katkı sunan, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde toplumun ihtiyaçlarını gözeten ve akademik etik bilinci oluşmuş konusunda uzman mühendis ve akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, eğitimin uluslararası standartlarda ve güncel tutulması ve öğrencilere yoğun bir araştırma tecrübesinin kazandırılmasına yönelik bir Eğitim Planı tasarlanmıştır. Öğrencilerin bu plandaki zorunlu dersler ve seçmeli alan dersleri vasıtasıyla Yöneylem Araştırması, Veri Bilimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Üretim Planlama, Kalite Mühendisliği, Proje Yönetimi gibi alanlarda uzmanlaşabilmelerine imkan sunulmaktadır. Programa kabul edilen öğrencilerden, eğitim süreleri boyunca, ulusal/uluslararası bilimsel literatüre özgün katkılarda bulunmaları beklenmekte, böylece bağımsız olarak nitelikli araştırmalar yapabilecek düzeye gelmelerinin yanı sıra ülkemizin bilim dünyasındaki pozisyonunu geliştirici ve destekleyici çıktılar elde edilmesi amaçlanmaktadır. 

Süre 
Tezli Program: 4 Akademik Yıl (8 Yarıyıl)

Program Açılma Dönemleri

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

Program dili

Programın öğretim dili İngilizce'dir.

Başvuru Koşulları

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Doktora Programı’na başvurabilmek için adayların aşağıdaki gereksinim ve koşulları sağlaması gereklidir;

 • Mühendislik dalında bir lisans diploması olması,
 • Yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3.0 veya eş değer bir puan olması,
 • ALES sınavına geçtiğimiz beş yıl içinde girmiş olup, sayısal puan türünde 70 ve üstü puan veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puanı olması,
 • YÖKDİL veya YDS’den en az 70 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alındığını gösteren bir puan belgesi olması,
 • Daha önce disiplin suçu nedeni ile herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından ilişiklerinin kesilmemiş olması.
 • Yabancı uyruklu adayların ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı adayların lisans üstü programlara kabul koşullarında ALES şartı aranmayacak ve T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Senato kararları uygulanacaktır.
 • İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, kabul değerlendirmelerinde içeriği ve süresi  Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Bilimsel Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.

Mezuniyet Koşulları:
Programın toplam yükü 255 AKTS’dir. Doktora Yeterlilik Sınavı ve Tez çalışması dışında kalan derslerin tamamı 90 AKTS’ye karşılık düşmektedir. Öğrenciler öncelikle azami 2 yıl içerisinde aşağıdaki şartları sağlayacak şekilde toplam 90 AKTS değerinde dersten başarılı olmalıdır.

 • Doktora dersleri kapsamında 4 zorunlu ders olarak; “Optimization Techniques I (Optimizasyon Teknikleri I)”, “Statistical Inference (İstatiksel Çıkarım)”, “Scientific Research Techniques and Publication Ethics (Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği)” ile “Seminar (Seminer)” derslerinden toplam 39 Kredi, 
 • Seçmeli ders olarak IED0XXX ders kodu ile başlayan doktora seçmeli alan (SA) derslerinden en az 51 kredi tamamlamaları gerekmektedir.

Ders yükümlülüğünü başarıyla tamamlayan öğrenciler Anabilim Dalı Başkanlığı’nın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile kurulan jüri tarafından Yeterlik Sınavı’na alınır. Yeterlik sınavı başarıldıktan sonra atanmış danışman öğretim üyesi gözetiminde, azami 6 yılda İngilizce olarak yazılacak bir tez çalışması tamamlanır. Tez çalışması süreci, Anabilim Dalı Başkanlığı’nın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile kurulmuş en az 3 üyeli tez izleme komitesi tarafından izlenir ve her yarıyıl sonunda Anabilim Dalı Başkanlığı’na rapor edilir. 

Doktora Programından mezun olabilmek için; doktora tezi tesliminden önce, tez kapsamında; Ulusal veya Uluslararası Hakemli bir dergide en az bir makalenin yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olması ya da Ulusal veya Uluslararası bir kongrenin bildiri kitabında tam metin olarak yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir yayının olması gerekmektedir. Detaylı bilgi için... 
Danışman öğretim üyesinin mezuniyet şartlarının sağlandığına dair olumlu görüşü üzerine Anabilim Dalı Başkanlığı’nın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile kurulan jüri tarafından başarılı bulunan tez çalışmasının sahibi Endüstri Mühendisliği alanında doktor unvanı almaya hak kazanır.
Programa başlayacak öğrencilerin Endüstri Mühendisliği disiplini dışında başka bir daldan gelmesi durumunda 26 Aralık 2016 tarih ve 29930 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 13. Maddesindeki Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabul esasları uygulanacaktır.
 

Endüstri Mühendisliği’nin temel amacı, ürün (mal veya hizmet) üretmek için, insan, makine, malzeme, bilgi ve enerji bileşenlerinin entegrasyonu ile sistemlerin tasarımı, kurulumu, işletimi ve iyileştirilmesidir. Günümüz toplumunun hızla değişen ihtiyaçları, üretim ve hizmet sektörlerinde müşteri taleplerinin en kısa sürede karşılanması beklentileri, karmaşık sistemlere maliyet ve zaman kısıtları çerçevesinde uygulanabilir çözümler üretilmesi gereksinimini her geçen gün daha da artırmakta ve Endüstri Mühendisliği uygulamalarının önemini vurgulamaktadır. 

Endüstri Mühendisliği uzmanlık alanlarında nitelikli işgücü, toplumların da statüsünü belirler hale gelmiştir. Bu bağlamda söz konusu işgücünün sanayi kanadını araştırmacı mühendisler, üniversite kanadını ise alanında yetkin akademisyenler oluşturur. İstanbul Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Doktora Programı, Endüstri Mühendisliği uzmanlık alanlarında bilimsel araştırmalar yapabilen, alanının teknolojik gelişmelerini bilimsel bakış açısıyla değerlendirebilen, bilim ve teknolojinin insanlık yararına gelişmesine katkı sunan, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde toplumun ihtiyaçlarını gözeten ve akademik etik bilinci oluşmuş konusunda uzman mühendis ve akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, eğitimin uluslararası standartlarda ve güncel tutulması ve öğrencilere yoğun bir araştırma tecrübesinin kazandırılmasına yönelik bir Eğitim Planı tasarlanmıştır. Öğrencilerin bu plandaki zorunlu ve seçmeli alan dersleri vasıtasıyla Yöneylem Araştırması, Veri Bilimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Üretim Planlama, Kalite Mühendisliği, Proje Yönetimi gibi alanlarda uzmanlaşabilmelerine imkan sunulmaktadır. 

Akademik kadromuz, yenilikleri ve uluslararası ölçütleri izlemeye ve uygulamaya özen gösteren, eğitim ve öğretimin yanı sıra, araştırmaya da ağırlık veren bilim insanlarından oluşmaktadır. Programa kabul edilen öğrencilerden, eğitim süreleri boyunca, ulusal/uluslararası bilimsel literatüre özgün katkılarda bulunmaları beklenmekte, böylece bağımsız olarak nitelikli araştırmalar yapabilecek düzeye gelmelerinin yanı sıra ülkemizin bilim dünyasındaki pozisyonunu geliştirici ve destekleyici çıktılar elde edilmesi amaçlanmaktadır. 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GERGİN
Bölüm Başkanı

 

 

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GERGİN
Dr. Öğr. Üyesi İlayda ÜLKÜ
Müh. Abdullah OSMAN
Mohamed Abdulkadir MOHAMED (Öğrenci Temsilcisi)

 

Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GERGİN
E-Posta  z.gergin@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 4456
Faks (0212) 465 8308
Bölüm Sekreteri Sibel Çelebioğlu
E-Posta s.celebioglu@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 42 03
Faks  (0212) 465 8308

 Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi Bakırköy Yerleşkesi Ataköy Binası E5 Karayolu Londra asfaltı üzeri, Bakırköy, 34156 / Istanbul


Son Güncelleme Tarihi: Çar, 04/24/2024 - 11:04