Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans Programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni çıkarımlara ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Ayrıca eğitim biliminin tüm kavram ve metotlarını kavrayabilmiş, gerçek hayat deneyimlerini bilimsel ve akılcı biçimde yorumlama yetisine sahip olabilen, kendi çalışma alanında söz sahibi, ulusal ve uluslararası projelerde katkı sağlayabilen ve bilgi birikimini bilim dünyasına bildiri, makale, kitap gibi yayınlar ile aktarabilen genç araştırmacılar ve öğretim üyeleri yetiştirmektir. Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programı, akademik kariyer hedefleyen gençlerimizin bilgi ve becerilerini verimli bir şekilde değerlendirebilecekleri ve geliştirebilecekleri bir fırsat sunarak, toplamda okul öncesi eğitimin ulusal ve uluslararası bazda niteliğini arttırmayı hedeflemektedir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programına başvuru ve kabul şartları BAŞVURU VE KAYIT başlığı altında sunulmuştur.


Eğitim Dili

Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı’nın eğitim dili Türkçe’dir.


Program Süresi

4 yarıyıl


Dersler

Program dersleri, hafta içi 18:00-21:00  saatleri arasında yürütülmektedir.


Diğer Koşullar

 • Programda ilk iki dönem, dönem başı 30 AKTS zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek  Lisans Tezi” ve "Seminer" hazırlamak zorundadır.
 • ALES'e geçtiğimiz beş yıl içinde girip, herhangi bir puan grubundan minimum 55 puan almış olmak gereklidir.
 • YDS/e-YDS/YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavları ya da İKÜ Yabancı Diller Bölümünün yaptığı Yabancı Dil Giriş Sınavı'na girmiş olma şartı aranmaktadır. 
 • Lisans not ortalaması en az 2.00 olmalıdır. 
 • Mülakat ya da yazılı sınav yapılmayacaktır. Bunun yerine adaylar (1) Topluma hizmet çalışmaları (vakıf, dernek, belediye, STK lar ve çeşitli devlet kurumlarında yapılan çalışmaların belgelerini kapsamaktadır) ve (2) Bilimsel çalışmalar (kitap / kitap bölümü / makale / kongre konferans katılımı ya da sunumu / seminer katılımı / bilimsel araştırma projesi katılımı, desteği ya da yazımı / eğitim kurs sertifikaları) kategorilerine ait sundukları belgeleri içeren dosya üzerinden değerlendirileceklerdir. 
 • Lisans dereceleri, okul öncesi eğitim ve çocuk gelişimi dışında olan adaylar için bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır. 

 
Program Açılma Dönemleri

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyılında yapılmaktadır.


Tez Alanları

Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı’nda aşağıdaki alanlarda tez çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

 • Erken Çocukluk Eğitiminin Tarihi ve Kuramsal Temelleri
 • Erken Çocuklukta Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
 • Erken Çocukluk Eğitiminde Sürdürülebilir Kalkınma
 • Erken Çocuklukta Aile Çalışmaları
 • Erken Çocukluk Eğitiminde Güncel Konular
 • Erken Çocukluk Eğitiminde Teknoloji Okuryazarlığı
   

Ülkemizde okul öncesi eğitim özellikle son 10 yılda artan öğrenci ve öğretmen sayısı, açılan okul sayısı, üniversitelerde açılan lisans, yüksek lisans ve doktora program sayısı göz önünde bulundurulduğunda, niteliksel ve niceliksel olarak büyük bir büyüme göstermiştir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, okul öncesi eğitimin niteliği ve sürdürülebilirliği üzerinde odaklanmaktadır. 

Okul Öncesi Eğitimi alanındaki yüksek lisans programının amacı, öğrencilerin alanlarında
uzmanlık bilgisine sahip olmalarını sağlayarak mesleki gelişimlerini desteklemek ve onların araştırma becerileri kazanmalarına yardımcı olmaktır. Program süresince adaylar okul öncesi eğitim alanındaki kuramsal konular ve bunların alan uygulamaları üzerinde çalışmaktadır.

Okul öncesi öğretmenliği yüksek lisans programı, genç araştırmacılara okul öncesi öğretmenliği alanı etik sınırları çerçevesinde nicel ve nitel araştırmalar tasarlayabilme, yürütebilme ve sonuçlandırabilme becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Program ayrıca bu araştırmalara altyapı oluşturacak kuramsal temelleri ve toplumsal cinsiyet, sürdürülebilirlik, aile çalışmaları, özel eğitim, teknoloji okuryazarlığı, rehberlik gibi son dönem güncel konu ve tartışmaları da öğrencilerin dikkatine sunmayı amaçlamaktadır.

Yüksek lisans programından mezun olan öğrencilerin, aktif eğitim veya araştırma faaliyetlerinde bulunacakları ve bu alanda daha ileri düzeydeki lisansüstü çalışmalar için yeterli motivasyonu geliştirmeleri beklenmektedir. Ayrıca programdan mezun olanlar, alanda hizmet öncesi ve hizmetiçi öğretmen eğitimi programlarına katkıda bulunabilir ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim elemanı olarak çalışabilirler.   
 

İstanbul Kültür Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı’nın temel amacı, araştırma becerileri edinmiş, ülkemizde ve dünyada okul öncesi eğitim ile ilgili güncel konuları bilimsel ve analitik biçimde değerlendirebilen, problem çözebilen ve çözüm üretebilen araştırmacılar yetiştirmektir. 

Ülkemizde ve dünyada git gide artan bir biçimde erken çocukluğa verilen değer ve bu dönemde verilen eğitimin niteliği önem kazanmaktadır. Özellikle de ekonomik ve sosyal anlamda büyümeyi hedefleyen gelişmekte olan ülkeler politikalarını küçük çocukların sağlığı ve eğitimi üzerine şekillendirmektedir. Soyal politikalar, insancıl bir bakış açısından çocuğun öncelikli yararını göz önünde bulundurarak öncelikle çocukların korunması, beslenmesi, sağlığı, sosyal uğraşları ve oyun olanaklarını gözeterek çocuklar için sağlıklı yetişme koşulları yaratmaya çalışmaktadır. Ayrıca, ekonomik anlamda bir ülkenin en önemli sermayesinin insan olduğu gerçeğini göz önünde bulundurulduğunda, sosyal politikaların çocukların sağlığının ve iyiliğinin gözetilmesi üzerine şekillendirilmesi gerekmektedir.   

Okul Öncesi Tezli Yüksek Lisans Programı’nda yer alan dersler, araştırmacıların okul öncesi eğitimin değişik konularında bilgi alma, sorgulama ve çözüm üretebilme becerilerini geliştirecek şekilde tasarlanmıştır, bu yönüyle programımız gelişmiş ülkelerde yürütülmekte olan yüksek lisans programlarıyla benzerlik taşımaktadır. Ayrıca programımız nitel ve nicel yöntemlerin okul öncesi eğitim alanında nasıl uygulanabileceği konusunda öğrencilerimizin bağımsız araştırma yürütebilme becerilerini desteklemeyi amaçlar. 

Doç. Dr. Gökçe KURT
Temel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı

 

Hemen Başvur

ÖZEL KABUL KOŞULLARI

 • Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Özel Eğitim 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak.
 • ALES'e geçtiğimiz beş yıl içinde girip, Sözel EA puan grubundan minimum 55 puan almış olmak.
 • YDS/e-YDS/YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavları ya da İKÜ Yabancı Diller Bölümünün yaptığı Yabancı Dil Giriş Sınavı'na girmiş olma şartı aranmaktadır. 

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi, 
 • ÖSYM Yabancı dil sınav belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Özgeçmiş
 • Topluma hizmet ve bilimsel çalışma dosyası 


Kesin kayıt sırasında,
 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • ÖSYM Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,

 

Doç. Dr. Gökçe Kurt (Komisyon Başkanı)
Doç. Dr. Mehmet Toran (Üye)
Doç. Dr. Sevcan Yağan (Üye)
Arş. Gör. Gül Demir (Üye)
Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Gökçe KURT
  0212 498 41 11
  g.kurt@iku.edu.tr